ក្រុមហ៊ុន Vtrust Appraisal ដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ Online Web System ដល់ដៃគូសហការ

ពង្រីកតូរអក្សរ : A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ក្រុមហ៊ុន VTrust Appraisal Co., Ltd បានដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ Online Web System ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនជាដៃគូសហការប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃ ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីពន្លឿនសេវាកម្មឲ្យកាន់តែរហ័ស និងមានភាពងាយស្រួល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *