ទុនវិនិយោគ

មាន 3 អត្តបទ
ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាមានចំណែកធំជាងគេធៀបនឹងវិស័យផ្សេងៗ ហ៊ គីមសាយ 30/July/2020 17:45

ភ្នំពេញ៖ ទឹកប្រាក់ពីទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនមានចំណែកធំជាងគេធៀបនឹងវិស័យផ្សេងៗដោយមានដល់ទៅជាងពាក់កណ្តាលនៃទំហំទុនវិនិយោគសរុប។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ

វិស័យសំណង់ស្រូបយកទុនជិត៤ពាន់លានដុល្លារនៅឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ហ៊ គីមសាយ 06/July/2020 18:41

ភ្នំពេញ៖ វិស័យសំណង់នៅតែរក្សាកំណើនវិជ្ជមាននៅឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ហើយទាក់ទាញទុនវិនិយោគសរុបរហូតដល់ ៣,៨ ពាន់ដុល្លារ កើនឡើង ១៣ ភាគរយពីរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី ១ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដ

ទុនវិនិយោគពីបរទេសរាប់រយលានដុល្លារបានហូរចូលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា ហ៊ គីមសាយ 28/April/2020 16:34

{:kh} ភ្នំពេញ៖ លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមកកម្ពុជាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែមានកំណើនខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុន ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ 2019​ មានរហូតដល់ 437 លានដុល្លារ ។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីធនាគា