ទីផ្សារខុនដូ សឹង្ហបុរី

មាន 1 អត្តបទ
ការទិញលក់ខុនដូកើនឡើងវិញ ដែលបង្ហាញថាវិបត្តិកូវីដ-១៩ បានកន្លងផុតហើយ ឈុត ប៊ុនធឿន 13/October/2020 19:44

សិង្ហបុរី៖ ចំនួនទិញលក់ខុនដូ នៅសឹង្ហបុរី មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនៅឆ្នាំ ២០២០ នេះ ជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះរំពឹងថាវិបត្តិពីកូវីដ-19 បានកន្លងផុតហើយ។ ចំនួនលក់ខុនដូតាមទ