គម្រោងស្នើវិនិយោគ

មាន 1 អត្តបទ
សំណើវិនិយោគគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅតែកើនឡើង ទោះសកម្មភាពសាងសង់ជាក់ស្តែងមិនទាន់ខ្លាំង ហ៊ គីមសាយ 02/July/2020 15:14

ភ្នំពេញ៖ ចំនួនស្នើសុំវិនិយោគ​លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជានៅតែកើនឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះបើទោះបីសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅមិនទាន់មមាញឹកក្តី។  នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ​​ របាយ​ការ