ខេត្តត្បូងឃ្មុំ វិនិយោគ អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់បង្កើតថ្មីក្នុងខេត្តកូនពៅមួយនេះមានឱកាសវិនិយោគដើម្បីចំណេញខ្ពស់ ឈុត ប៊ុនធឿន 22/September/2020 17:52

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាខេត្តកូនពៅគេដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាម ហើយបច្ចុប្បន្នខេត្តបង្កើតថ្មីមួយនេះ ត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាទិសដៅវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដ៏លេចធ្លោមួយនាពេល