កំពង់ស្ពឺ អ្នកឯកទេសដីធ្លី អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ជាង៣០គម្រោងទទួលបានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឈុត ប៊ុនធឿន 01/October/2020 16:48

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានអនុម័តគម្រោង​វិនិយោគចំនួន ៣២គម្រោងនារយៈពេល៩ខែដំបូងឆ្នាំ២០២០នេះ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ២៦៧ លាន​ដុល្លារ។ យោងតាមការ​ចេញផ្សាយរបស់ CDC ដែលជាស្ថា