ភាពបត់បែន និងការទទួលបានទំនុកចិត្តបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន វី ត្រាស់ បន្តភាពឈានមុខលើទីផ្សារ

ពង្រីកតូរអក្សរ : A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន វី ត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី បានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពបត់បែនមួយកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែមមាញឹក និងទទួលការរីកចម្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះ។

ផ្តើមប្រតិបត្តិការដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១០ ការផ្តល់សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ វី ត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី នាពេលនោះគឺតម្រង់ឈ្មោះទៅរកក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសារធារណៈជាលើកដំបូង (IPO) នៅលើផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា (CSX)។ នាពេលនោះ ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា (CSX) បានបើកដំណើរការលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្ហាញឆន្ទៈកៀងគរដើមទុនពីផ្សារនេះតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុន។

ប៉ុន្តែដំណើរការផ្សារមូលបត្រដែលថ្មីស្រឡាងនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពសកម្មភ្លាមៗនោះទេ​ ហើយក្រុម​ហ៊ុនឡើងផ្សារហ៊ុនក៏មិនមានច្រើន។ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *