ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាយតម្លៃឌីជីថលលើវិស័យអចលនទ្រព្យ

គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​​ប្រាំ​ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់គម្រោងជាមួយ ស៊ីប៊ីស៊ី​ លើ​​ការ​​ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៩​ ឧសភា​ ២០២៣។

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាយតម្លៃឌីជីថលលើវិស័យអចលនទ្រព្យ

គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​​ប្រាំ​ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់គម្រោងជាមួយ ស៊ីប៊ីស៊ី​ លើ​​ការ​​ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៩​ ឧសភា​ ២០២៣។

បើសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អ នោះកម្ចីនិងទ្រព្យបញ្ចាំកាន់តែអាក្រក់

ដោយ​ អាន ស៊ីថាវ ចំណុច​សំខាន់​៖ ស្ថានភាព​ខ្ចី​និង​សង​នៅ​កម្ពុជា មានលក្ខណៈ​ផុយ​ស្រួយ​នៅ​ឡើយ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​សិក្សា​របស់​ស្ថាប័ន​ស្រាវជ្រាវ​នានា រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា ​ធ្លាប់​រក​ឃើញ​ថា ខេត

ទំនើបកម្មក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយការធ្វើ Tokenization

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដោយការធ្វើ Tokenization គឺជាការបំបែក ទ្រព្យរូបិយធំមួយទៅជាចំណែក កម្មសិទ្ធឌីជីថលតូចៗដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain) ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញ ទិញនូវចំណែកកម្មសិទ្ធឌីជីថលតូ

ចំណេះដឹងទូទៅ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់
បើសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អ នោះកម្ចីនិងទ្រព្យបញ្ចាំកាន់តែអាក្រក់

ដោយ​ អាន ស៊ីថាវ ចំណុច​សំខាន់​៖ ស្ថានភាព​ខ្ចី​និង​សង​នៅ​កម្ពុជា មានលក្ខណៈ​ផុយ​ស្រួយ​នៅ​ឡើយ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​សិក្សា​របស់​ស្ថាប័ន​ស្រាវជ្រាវ​នានា រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា ​ធ្លាប់​រក​ឃើញ​ថា ខេត