២០២០

មាន 1 អត្តបទ
10 ចំណុចពីវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០ ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវដឹង Bunthoeun Chhut 31/December/2020 15:20

វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជារក្សាបាននូវភាពធន់ខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០២០។ ប្រតិបត្តិការទិញលក់ដីធ្លីនៅមានសកម្មភាពរស់រវើក ការផ្គត់ផ្គងសំណង់លំនៅឋានបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាខុនដូរបានថមថយបន្តិចក្តី តម្លៃអចលនទ្រព្យជារួមនៅមានលំនឹ