ស្រុកឱរ៉ាល់

មាន 1 អត្តបទ
តើមានអ្វីថ្មីនៅស្រុកឱរ៉ាល់? Bunthoeun Chhut 24/August/2021 17:25

ស្រុកឱរ៉ាល់នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងទទួលបានកំណើនវិនិយោគ​ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលជា​សញ្ញាល្អ​មួយ​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់នេះ ស្របពេលដែលស្ថាប័នផ្តល់សិទ្ធវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលបាន​​​ផ្តល់សិទ្ធវិនិយោគរោងចក្រថ្មីៗ​ក