សំណង់លំនៅឋាន

មាន 2 អត្តបទ
ធនាគារជាតិ៖ តម្លៃលំនៅឋានមានសន្ទុះជាងគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 23/June/2022 19:33

ចំណុចសំខាន់៖ តម្លៃលំនៅ​ឋានកើន ១០ ភាគរយ កាលពីឆ្នាំមុន ទោះសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩ កំណើនពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុង និងការរីកចម្រើនផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បង្កើនតម្រូវការលំនៅឋាន លំនៅឋានតម្ល

សំណើវិនិយោគគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅតែកើនឡើង ទោះសកម្មភាពសាងសង់ជាក់ស្តែងមិនទាន់ខ្លាំង Bunthoeun Chhut 02/July/2020 15:14

ភ្នំពេញ៖ ចំនួនស្នើសុំវិនិយោគ​លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជានៅតែកើនឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះបើទោះបីសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅមិនទាន់មមាញឹកក្តី។  នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ​​ របាយ​ការ