សេដ្ឋកិច្ច អចលនទ្រព្យកម្ពុជា

មាន 1 អត្តបទ
ADB ព្យាការណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងស្ទុះឡើងវិញក្នុងរង្វង់ 5.9% នៅឆ្នាំក្រោយ Bunthoeun Chhut 23/September/2020 16:22

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានព្យាករណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងងើបឡើងវិញជាមួយនឹងអត្រាកំណើនក្នុងរង្វង់ 5.9 ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដែលទ្រង់ទ្រង់ដោយការនាំចេញផលិតផលិតផលកសិកម្ម និង​ផលិត​ផលមិនមែនវិស័យ