សេដ្ឋកិច្ច អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
សង្ខេបព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច និងអចលនទ្រព្យសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ Bunthoeun Chhut 05/December/2020 14:20

ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​ល្បែងនឹងអាចឲ្យកម្ពុជារកចំណូលបានរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ  មន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថា ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្មល្បែងនឹងជួយទាក់ទាញការវិនិយោគ