សិង្ហបុរី

មាន 1 អត្តបទ
តម្លៃលំនៅឋាននៅសឹង្ហបុរីកើនឡើងល្អក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 02/April/2021 16:04

សឹង្ហបុរី៖ តម្លៃលំនៅឋានដែលអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី បានកើនឡើងជិត ៣ ភាគរយនៅត្រីមាសទី១ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ធៀបនឹងត្រីមាស​ទី៤​ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសារកម្រិតនៃការផ្គត់ផ្គង់ទាបជាងតម្រូវការទីផ្សារ។