សម្ភារៈសំណង់

មាន 1 អត្តបទ
ការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់កើនជិត ៣០ ភាគរយ Bunthoeun Chhut 22/June/2022 17:51

ចំណុចសំខាន់៖ គម្រោងដែលផ្អាកជាច្រើន ចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ តែការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានតិចតូច​ ស៊ីម៉ង់ត៍ និងដែកថែប ជាសម្ភារៈសំណង់ដែលនាំចូលច្រើនជាងគេ កម្ពុជាអាចផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ប្រមាណ ១០ លានតោន