សមាគម CVEA អចលនទ្រព្យកម្ពុជា Real Estate Cambodia

មាន 2 អត្តបទ
កិច្ចសហការបង្កើនទំនុកចិត្តទីផ្សារអចលនទ្រព្យ តាមរយៈវិស័យមូលបត្រ និងបរធនបាលកិច្ច Bunthoeun Chhut 17/September/2022 17:33

ក្រុមហ៊ុន Zillennium Group ដែលជាបណ្តុំទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា បានសម្រេចកិច្ចសហការជាមួយ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីសក្តានុពលនៃវិស័យមូលបត្រ វិស័យបរធន

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យប្រកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំអាណត្តិថ្មី Bunthoeun Chhut 30/December/2020 11:32

ភ្នំពេញ៖ សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា (CVEA) បានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគម និង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនាអាណត្តិទី៧ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២ ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី២៣ ខែធ្នូ ឆ