វិសោធនកម្មច្បាប់

មាន 1 អត្តបទ
ឡាវនឹងក្លាយជាកម្ពុជាទី២ ជាទិសដៅវិនិយោគអចលនទ្រព្យ បន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ Bunthoeun Chhut 29/March/2021 18:15

ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាកម្ពុជាទី២ សម្រាប់ទិសដៅវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញ​ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយសារ ​​វិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីដែលនឹងចូលជាធរមាន​អនុញ្ញាតឱ្យជន​បរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យបាន​។ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ