វិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
វិស័យអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងទំនងជារងផលប៉ះពាល់ពី Covid-19 តិចជាងបីលើកមុនៗ Bunthoeun Chhut 14/April/2020 16:44

ហុងកុង៖ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងទំនងជាមិនធ្លាក់ចុះដូចកម្រិតដែលធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់កាលពីវិបត្តិជំងឺផ្លូវដង្ហើម (SARS) កាលពីអំឡុងឆ្នាំ ២០០៣ នោះទេ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានហុងកុង South Chin