វិនិយោគិនចិន

មាន 1 អត្តបទ
ជនជាតិចិនដែលសម្រេចបន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេ Bunthoeun Chhut 10/January/2020 18:10

ព្រះ​សីហនុ​៖ ទោះ​បី​ជន​ជាតិ​ចិន​ជា​ច្រើនបាន​ចាក​ចេញ​​​ពី​ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហនុ​​បន្ទាប់​ពីរដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​សម្រេច​​បញ្ចប់​សពុល​​ភាព​​​អជ្ញា​បណ្ណ​ល្បែង​អន​ឡាញត្រឹម​ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ម​ករ​និង​អាជីវ​