វិនិយោគអចលនទ្រព្យ ចំណុចគួរជៀសវាង

មាន 1 អត្តបទ
ចៀសវាងលក់អចលនទ្រព្យខុស និងទិញចូលកប់ដើម គួរដឹងពីចំណុចសំខាន់ទាំងនេះ Bunthoeun Chhut 23/April/2021 04:00

ការទិញអចលនទ្រព្យមិនស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ ឬទិញក្នុងតម្លៃ​ខ្ពស់ជាងទីផ្សារ នឹងបង្កការលំបាកដល់ការលក់ចេញវិញ ឬមានឱកាសចំណេញទាប។ សម្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យក៏ដូចគ្នា ការដាក់លក់អចលនទ្រព្យមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យការលក