វិនិយោគបានចំណេញខ្ពស់

មាន 1 អត្តបទ
ដីធ្លីភាគខាងត្បូងភ្នំពេញជាតំបន់វិនិយោគបានផលចំណេញខ្ពស់ Bunthoeun Chhut 01/April/2021 17:57

ភ្នំពេញ៖ ភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលចេញពីតំបន់មហាវិថីសម្តេច ហ៊ុន សែន (ឬមហាវិថី៦០ម៉ែត្រ) រហូតឆ្ពោះទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី ជាតំបន់គួរទិញដីទុកនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបានចំណេ