វិនិយោគដីធ្លី ដំបូន្មានវិនិយោគដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ស្វែងយល់ចំណុចទាំងនេះសិន មុនសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លី Bunthoeun Chhut 20/April/2021 06:00

មិនថាតែការវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លី ឬការវិនិយោគលើវិស័យណាមួយនោះទេ មូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងសម្រាប់ការវិនិយោគ ជាកត្តាសត្យានុម័ត​ និងចាំបាច់ ដែលលោកអ្នកគួរស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ ដើម្បីឱ្យការវិនិយោគនោះទទួលបាននូវភាពសមប្រ