វិនិយោគកូរ៉េ

មាន 1 អត្តបទ
វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា គឺជាផ្ទាំងស៊ីបដែលកូរ៉េខាងត្បូងបាញ់តម្រង់ខ្លាំងជាងគេជិត ៣០ ឆ្នាំមកនេះ Bunthoeun Chhut 17/January/2020 15:07

ភ្នំពេញ៖ វិ​ស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា​បាន​ក្លាយ​ជា​​វិ​ស័យ​ដែល​ទាក់​ទាញ​ជាង​គេ​សម្រាប់​វិនិយោគិន​កូ​រ៉េខាង​ត្បូង​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​ ដោយ​សារ​ថាទុនរក​ស៊ី​​​ក្នុងវិ​ស័យ​នេះ​​​មាន​ចំ​ណែក​ធំ​ជាង​គេក្នុង​ចំ​ណ