វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

មាន 1 អត្តបទ
អ្នកឯកទេសអន្តរជាតិ នឹងបង្វឹកជំនាញថ្មីដល់អ្នកប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 15/February/2021 13:15

{:kh}លោកបណ្ឌិត Trevor Suter ដែលជាគ្រូបង្វឹកកម្រិតអន្តរជាតិមួយរូបឯកទេសខាងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ​ក្នុងបរិបទ​សេដ្ឋកិច្ចវិវត្តន៍ថ្មី នឹងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញភាពឆ្លាតវៃផ្នែកអារម្មណ៍ (Emotional Intelligence