លំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

មាន 1 អត្តបទ
លំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជា Torng Rotanak 26/April/2023 08:00

ខ្លឹមសារសង្ខេប ការវិនិយោគពីបរទេសបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជា នាពេលកន្លងមក ក្នុងឆ្នាំ២០២២ គម្រោងសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន ៣.៨២៧គម្រោង ទទួលបានការអនុម័ត ស្មើនឹងទុនវិន