លោក ព្រាប កុល

មាន 1 អត្តបទ
លោក ព្រាប កុល គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Century 21 Zillion Holding ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Bunthoeun Chhut 21/March/2022 10:29

លោក ព្រាប កុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Century 21 Zillion Holding បានសង្កេតឃើញថា រយៈពេលប្រមាណ២០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្នត់គំនិត​របស់យុវជនតែងគិតស្រមៃ​បន្តការសិក្សា និងចាប់អាជី​ព​ការងារ​នៅ​ទីក្រុង ឬទ