រួចពន្ធ អង់គ្លេស

មាន 1 អត្តបទ
កម្ពុជានៅតែអាចនាំចេញទំនិញរួចពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារធំមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុប Bunthoeun Chhut 19/November/2020 19:12

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជានឹងបន្តនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារប្រទេសអង់គ្លេសដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយដូចមុនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ដោយសារអង់គ្លេចបានចាកចេញពីអ៊ឺរ៉ុប ហើយបានអនុវត្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្ទាល់ខ្ល