រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

មាន 1 អត្តបទ
អ្នកទិញផ្ទះនៅអាមេរិកអាចប្រើលុយ Bitcoin ទូទាត់កម្ចីបានជាលើកដំបូង Bunthoeun Chhut 30/August/2021 17:08

Bitcoin ដែលជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល និងមិនបានស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារកណ្តាលប្រទេសណាមួយនៅឡើយ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីធំមួយនៅអាមេរិក​សម្រេចទទួលយក​ជាមធ្យោបាយទូទាត់កម្ចីទិញផ្ទះ​ជាលើកដំបូងនៅចុងឆ្នា