រយៈពេល២២ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងសាងសង់ជាង ៦ម៉ឺនគម្រោង

មាន 1 អត្តបទ
រយៈពេល២២ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងសាងសង់ជាង ៦ម៉ឺនគម្រោង Torng Rotanak 03/May/2023 15:39

ចំណុច​សំខាន់៖ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២ ក្រុមហ៊ុន​ប្រកប​អាជីវកម្ម​​​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​កើន ២៤​ក្រុមហ៊ុន​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០២១ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២ គម្រោង​សាងសង់​បុរីមាន​ចំនួន​ ៥១០​គម្រោង​ ផ្ទៃ​ក្រឡា