ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ចរិកលក្ខណៈ

មាន 1 អត្តបទ
មាន ៦ ចំណុចនេះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនឹងអាច Close Deal ងាយស្រួលជាងមុន Bunthoeun Chhut 27/April/2021 17:00

ក្រៅពីជំនាញ និងឯកទេសដែលមានស្រាប់ ​ចរិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ ដែលជួយឱ្យលោកអ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលចង់សម្រេច។ ខាងក្រោមនេះជា ចរិកលក្ខណៈចាំបាច់ ៦យ៉ាង ដែលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគួររៀនសូត្រ និងប្រតិបត្