ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗ៥ សហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 19/February/2022 19:54

ចំណុចសំខាន់៖  កិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរវាងកម្ពុជា និងប្រទេសសមាជិកអ៊ឺរ៉ុប ការទិញអចលនទ្រព្យនៅព័រទុយហ្គាល់ អាចប្រើកម្ចីរហូតដល់ ៧០% ជាមួយអត្