ពន្ធប្រថាប់ត្រា ៤% តម្លៃផ្ទះក្រោម៧ម៉ឺនដុល្លារ

មាន 1 អត្តបទ
គ្រប់លក្ខណ្ឌទាំងនេះទើបរួចផុតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះលំនៅឋានតម្លៃក្រោម $70K Bunthoeun Chhut 10/September/2020 16:26

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផ្តល់សាររំឭក និងពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រា ៤ ភាគរយចំពោះអចលនទ្រព្យលំនៅឋានទាំងឡាយណាដែលមានតម្លៃ ៧ម៉ឺន​ដុល្លារចុះក្រោម។ ការលើកលែងនេះ​បានអនុវត្តចាប់ពីខែកម្ភះ ឆ្