ពង្រីកប្រតិបត្តិការ

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផ្តោតលើទីផ្សារចិនពង្រីកខ្លួនចាប់យកទីផ្សារដែលនឹងប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 25/February/2021 18:14

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Century 21 Allwin Realty ដែលជាសមាជិកមួយរបស់ Century 21 Cambodia ផ្តោត​លើទីផ្សារ​វិនិយោគិនចិន បានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រីកប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា​ដើម្បី​ចាប់យកចំណែកទីផ្ស