ផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ BRI អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ចិនផ្តោតខ្លាំងលើវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា បន្ទាប់ពីមានគម្រោង «ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ» Bunthoeun Chhut 04/November/2020 19:36

វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានទាក់ទាញវិនិយោគិនចិនឲ្យបង្កើនការបណ្តាក់ទុនកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជា បានក្លាយជាសមាជិកមួយនៃគម្រោង «ផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ (BRI)» ដែលផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋាភិបាលចិន។​ របាយការ