ផ្លូវច្បាប់

មាន 1 អត្តបទ
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ប្រាប់ចំណុចគន្លឹះ ៣ ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យបានចំណេញនិងមានសុវត្ថិភាព Bunthoeun Chhut 24/March/2021 16:09

ការយល់ដឹងពី​ទិដ្ឋិភាពផ្លូវច្បាប់​ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ គឺ​ជាកត្តាដែលចាំបាច់ និង​មិនអាចរំលងបាន​សម្រាប់វិនិយោគិនគ្រប់រូប ដើម្បីធានាថា​ការវិនិយោគ​ទទួលបានទាំងផលចំណេញ ហើយមានសុវត្ថិភាព​។ នេះ​បើតាមអ្នកជំ