ផ្លូវគមនាគមន៍ខេត្តកំពង់ចាម

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារដីធ្លី៥កន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលអ្នកវិនិយោគគួរដឹង Bunthoeun Chhut 14/July/2021 16:33

កំពង់ចាម៖ ទីតាំងចំនួន៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលអ្នកវិនិយោគអាចពិចារណាដើម្បីទិញទុកចំណេញ ឬអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងផ្សេងៗ ដោយសារតំបន់ទាំងនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវគមនា​គមន៍សំខាន់ៗក្នុងខេត្តនេះ។ យោងតាមអ្នកឯកទេសដីធ្ល