ផ្ទះអចិន្រ្តៃយ៍

មាន 1 អត្តបទ
ភាពខុសគ្នារវាង ផ្ទះអចិន្រ្តៃយ៍ ផ្ទះលម្ហែ និងផ្ទះវិនិយោគ Bunthoeun Chhut 01/September/2021 18:29

នៅពេលស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ ហើយ​ប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើង​មាន​ជីវភាព​​ធូរធារ ​តម្រូវ​ការ​ផ្ទះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជាទីជម្រកដើម្បីបំពេញ​តម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សទៀតទេ។ សម្រាប់​អ្នកមានជីវភាពល្អ​ ផ្ទ