ផ្ទះលំនៅឋាន

មាន 1 អត្តបទ
រដ្ឋចិន៖«ផ្ទះគឺសម្រាប់ការរស់នៅ គឺមិនមែនសម្រាប់ទិញទុកចំណេញឡើយ» Bunthoeun Chhut 04/June/2020 17:55

ភ្នំពេញ៖ ចិននឹងរក្សាគោលនយោបាយស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យអចលនទ្រព្យ ហើយចៀសវាងប្រើប្រាស់វិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លី។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារក