ផ្ទៃដីភ្នំពេញ

មាន 1 អត្តបទ
ផ្ទៃដីរាជធានីភ្នំពេញកើនឡើងជាងពីរដង ក្នុងរយៈពេលជាង២០ឆ្នាំចុងក្រោយ Bunthoeun Chhut 29/October/2020 11:19

ភ្នំពេញ៖ ទំហំផ្ទៃដីរា​ជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាងពីរដងក្នុងរយៈពេលជាងពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ ដោយកើនឡើងពីជាង ៣០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ កាលពីទស្សវត្សរ៍ ៩០ ដល់ជិត ៧០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េគិតមកទល់ពេលនេះ។ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស