ផ្តើមវិនិយោគ

មាន 1 អត្តបទ
ពេលស័គ្គសមសម្រាប់វិនិយោគគឺជាពេលដែលចំណុចពីរនេះមានព្រមគ្នា Bunthoeun Chhut 08/April/2020 14:44

ភ្នំពេញ៖ តើអ្នកកំពុងមានគម្រោងបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ហើយមិនដឹងថាពេលណាគឺជាពេលវេលាល្អបំផុត ឬប្រភេទអាជីវកម្មអ្វីដែលគួរវិនិយោគ? វាជាការលំបាកមួយក្នុងការស្វែងរកចម្លើយពីបញ្ហាខាងលើ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងស