ផាក កាហ្វេ

មាន 1 អត្តបទ
ហេតុអ្វីអ្នកមានដីនៅជាយក្រុងគួរដឹងពីយុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកខ្លួនរបស់ ផាក កាហ្វេ Bunthoeun Chhut 08/July/2021 17:03

ចំណុចសំខាន់៖  ផាក កាហ្វេ កំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត​ពង្រីកខ្លួនថ្មី ដោយបង្កើន​សាខា​នៅជាយក្រុងកាន់តែច្រើន យុទ្ធសាស្រ្ត​នេះ​កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់​​ដល់កំណើន​ចរាចរមនុស្សនៅតំបន់ដែល​ធ្លាប់តែស្ងប់ស្ង