ផលិតផលសរុប

មាន 1 អត្តបទ
កម្ពុជាសម្រុកនាំចេញមាសយ៉ាងគំហុក ស្របពេលកាត់ដេរធ្លាក់ចុះ Bunthoeun Chhut 10/November/2020 18:33

ភ្នំពេញ៖  កម្ពុជាបាននាំចេញមាស​ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ ២ ២២០ លានដុលា្លរអាមេរិកក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូងឆ្នាំនេះ ដែលបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់ជំរុញទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញសរុបបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាមា