ប្រឹក្សាយោបល់ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជំនាញ

មាន 1 អត្តបទ
អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះជាមូលហេតុដែល​គួរប្រឹក្សាជាមួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជំនាញ   Bunthoeun Chhut 21/April/2021 16:00

ការប្រឹក្សាជាមួយភ្នាក់ងារជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ដំណើរការនៃការទិញផ្ទះ ឬ អចលនទ្រព្យនានា ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ លោកអ្នកមិនគួរចំណាយពេលដើរស្វែងរកផ្ទះ