ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា

មាន 1 អត្តបទ
ពន្ធលើចំណេញមូលធនលើកពេលអនុវត្ត បង្កើតឱកាសច្រើនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 22/March/2022 18:31

អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ បានលើកឡើងថា ការលើកពេលអនុវត្តន៍ពន្ធលើចំណេញមូលធន គឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ​ជំរុញសកម្មភាពទិញ-លក់ និងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ។​ ការពន្យារពេលនេះ មានន័យថា