ប្រតិបត្តិការទិញ-លក់

មាន 2 អត្តបទ
ខណ្ឌ4 បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការទិញ-លក់សកម្មជាងគេនៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 03/August/2021 16:22

ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌ ៤ ដែលសុទ្ធសឹងជាតំបន់ទីប្រជុំជនថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញ មាន​ចំនួន​ទិញ-លក់ដីធ្លី​សកម្មជាងគេ ដោយចំនួនទិញ-លក់​ក្នុង​ខណ្ឌទាំង៤នេះ បូកបញ្ចូលគ្នាមានចំណែកដល់ទៅជាង ៨០ភាគរយ នៃការទិញលក់ដីធ្លីសរុបក្នុងខ

ការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យនៅជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំង Bunthoeun Chhut 15/March/2021 16:46

ភ្នំពេញ៖ ការទិញ-លក់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរក្សាបានសកម្មភាពផុសផុលនៅ​រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឱ្យតម្រូវការ​សេវាកម្មអចលនទ្រព្យពីអ្នកជំនាញនៅតែមានខ្លាំង។ នេះបើតាមលោក​ ព្រាប កុល​ គ្រូ​បង្វឹកប្រចាំក្