បិទការលក់

មាន 1 អត្តបទ
គន្លឹះ close deal មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអំឡុងកូវីដ-១៩ Bunthoeun Chhut 24/February/2022 17:37

ចំនុចសំខាន់៖  លក្ខណ្ឌទូទាត់ និងការទទួលបាននូវកម្ចីដែលមានលក្ខណ្ឌអំណោយផល ជាកត្តាគន្លឹះដើម្បីសម្រេចបិទការលក់  គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យខ្លះផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការបង់រំលស់ដោយគ្មានការប្រាក់ ៣៦ ខែ ខ្លះ