បាត់ដំបង អចលនទ្រព្យ សំណង់ ទីផ្សារដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ទុនវិនិយោគជាង៧០លានដុល្លារចាក់បញ្ជូលក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តបាត់ដំបង Bunthoeun Chhut 08/October/2020 17:05

ខេត្តបាត់ដំបង៖ ខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលគម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ​ចំនួន 839 គម្រោង ក្នុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានទុនវិនិយោគសរុប ៧៥​ លានដុល្លារ​។ នេះបើយោងតាមទិន្ន័យបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្