បរធនបាល

មាន 1 អត្តបទ
ហេតុអ្វីវិស័យបរធនបាលសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា? Bunthoeun Chhut 08/November/2021 18:22

ភ្នំពេញ៖  បរធនបាល ឬហៅថាក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ជាប្រភេទសេវាកម្មថ្មីមួយ ទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកជំនាញមើលឃើ