បណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
Z1 News នឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង Bunthoeun Chhut 02/March/2021 14:54

{:kh}បណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ Z1 News ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់សាធារណៈជនកម្ពុជាក្នុងគោលដៅរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអចលន