បណ្ណកម្មសិទ្ធអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ស្វែងយល់ប្រភេទបណ្ណកម្មសិទ្ធអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 11/October/2022 12:16

ចំណុចសំខាន់៖ បណ្ណកម្មសិទ្ធិ​អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានច្រើនប្រភេទ ដែលក្នុងនោះបណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជី  និងប្លង់ប្រព័ន្ធ LMAP ត្រូវបានចាត់ទុកជាបណ្ណកម្មសិទ្ធិមានសុវត្ថិភាពជាងគេ រាល់ក